بخدا به شیطان

 

 

 

شیطان رجیم
فرشتۀ رانده شده از درگاه همایونی خدای مهربان

باسلام،
با توجه به رواج دین گریزی و “من ستیزی” در میان انسانها، اینجانب تازه به درایت و مآل اندیشی حضرتعالی و علت مخالفتتان با سجده نمودن انسان، پی برده ام. لذا ضمن غذرخواهی از این همه ظلم که در این سالها بر شما رفته از حضرتعالی درخواست میکنم برای بازگرداندن آب رفته به جوب، چاره ای بیاندیشید.

با تقدیم احترام
خدای مهربان