گرما

دمای بدن من با دمای بدن هیچکس هماهنگ نیس. من دوس دارم الان کولر خونه روشن باشه ولی اون سردشه. 

خدا مقصره. مگه ما هممون ادم نیستسم؟!!!!

شب کاری

ومن تا حالا فکر میکردم حیوونا خیلی برنامه زندگی مرتب و منظمی دارن. ولی دیشب ساعت یک بود که دیدم مورچه ا داشتن تو تاریکی کار میکردن. واقعا ناراحت شدم که در موردشون اینجوری فک میکردم. 

یکی از دوستان میگفت ما مورچه های کارگر آفرینشیم ولی من اعتقاد نداشتم میگفتم مورچه ها شبا میخوابن. اما دیشب….