مسواک

من: دندونام نیاز به مسواک دارن.

هم اتاقی: من که یه شب در میون مسوال میزنم.

من: خوش به حالت!

و همه خندیدیم