یک بافتی از جنس خودم

این که یک نفر فرزند اول مذکر خانواده ای باشد که دو برادر دارد و خواهر ندارد و شاید تنها یک سال از من بزرگتر باشد کافی نیست؟ واقعا برای شباهت با شخصیت من همین اندازه کافی حالا بماند که اصالتا بافتی باشند و … هرچند که بافتی بودن یک سلطانی با یک اسلامی وقتی توی بافت باشی خیلی فرق میکند و برای کسی که نقشه را از بالاتر از نگاه کند و بافت را یک نقطه ای ببند به من تبریک میگوید که توانستم چنین مشابهتی را پیدا کنم.