گرما

دمای بدن من با دمای بدن هیچکس هماهنگ نیس. من دوس دارم الان کولر خونه روشن باشه ولی اون سردشه. 

خدا مقصره. مگه ما هممون ادم نیستسم؟!!!!