چگونه به این راحتی فراموشش کردیم؟

یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی در راه آن تلاش کرده اند و موفق هم شده اند ، پاک کردن یاد بزرگترین رهبر ملی ایران و از بزرگترین رهبران ملی در عرصۀ بین اللملی است که دنیا همانند وی کمتر دیده است. واقعا چگونه ملتی که به این راحتی یاد وی و کار بزرگ وی را فراموش میکند در حالیکه بزرگتری رهبران ملی مصدق را آموزگار خود میدانند. مصدق مردی بود که در برابر انگلیسی که خورشید مستعمراتش همه جا را روشن کرده بود ایستاد و پیروز شد. تنها مجمع بین اللملی که از ایران در این روزها به نحوی دفاع میکند کنفرانس عدم تعهد است که بنیانگذار این تفکر (عدم تعهد) در دنیا مصدق بود ، حال چرا ما باید با این بی مهری از کنار این شخصیت ملی بگذریم.
چهرۀ آزادی خواه و مردمی مصدق بر هیچکس پوشیده نیست و هیچ گاه از آرمان خود صرفنظر نکرد چه بهتر که نمونه ای از آن را در خاطرات خود ایشان جستجو کنیم:
“روزی در دربار صاحبقرانیه محمدعلی شاه به من گفت: چون میدانم شما با آقای سید عبدالله بهبهانی ، ارتباط دارید، آیا ممکن است، میانۀ او را با من گرم کنید؟ گفتم: شاه چه حاجتی به ایشان دارند؟ گفت: مگر نمیبینید، یک عده زیادی دور ایشان جمع شده اند و ایشان در سیاست موثرند؟ گفتم: ایشان دکانی باز کرده اند و متاعی میفروشند که آن مشروطیت است و مشتریان زیادی طالب خرید این متاع اند. شما هم اگر اگر آن دکان را باز کنید، من تردیدی ندارم که دکان ایشان تخته میشود و مشتریان ایشان هم ، همه در مقابل دکان اعلیحضرت جمع میشوند. گفت: حالا فهمیدم که سر شما هم بوی قرمه سبزی میدهد.”
روش مصدق در ارتباط با استعمارگران بسیار جالب بود . او زمانی دست انگلیس را از نفت ایران کوتاه کرد که نمایندگان انگلیس در تمام سطوح حکومت ایران حضور داشتند، او هیچگاه پشت تریبون نرفت و برعلیه انگلیس شعار نداد و هیچگاه نخواست که به یک باره دست انگلیس را از ایران کوتاه کند، اما با سیاست خردمندانۀ خود آنچنان با پنبه سر آنها برید که خودشان نیز نفهمیدند چه شد و بهترین الگو برای دولتمردان امروز ماست که راهی را جز جنگ گفتمانی پیدا نکرده اند.
در آخر این سخن از دکتر شریعتی در رابطه با دکتر مصدق بشنوید. دکتر شریعتی : رهبرم علی و پیشوایم مصدق است، آزاد مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید.
روحش شاد یادش گرامی