چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری magnify
خوب به خاطر می آورم، در اولین کتابی که در مورد چهارشنبه سوری ایرانیان باستان میخواندم، نوشته بود جشنی است برای تقسیم شادیها و شاد کردن دلها. اما آیاابه واقع امروزه نیز چنین است، درست است که دیگران میخواهند ما ایرانیان را انسانهایی وحشی به جهان معرفی کنند، اما آیا این کار ما عقلانی است که خودمان با دست خودمان در این قضیه به آنان کمک کنیم. اگر کسی از بیرون به این جشن باستانی ما ایرانیان بنگرد با خود چه فکر میکند؟! آیا حرکاتی که امروز از ایرانیان در این شبانه روز دیده میشود، چیزی جز وحشی گری است؟!!! آیا نباید اندکی به آنان حق داد که در مورد ما اینگونه قضاوت کنند. شاید آنان مغرضانه به این کارها نگاه کنند ، اما آیاا ما نیز حق داریم از این نامها ی زیبا به این شکل نابخردانه استفاده کنیم؟