چاپلوسی تا کجا؟؟؟؟

چاپلوسی تا کجا؟؟؟؟ magnify
با درود
تا دیروز که در تریبون آزاد آموزشی شرکت کردم ، عقیده ام براین بود که شاید ما با بسیجیها در مورد مسائل سیاسی و حکومتی مشکل داریم اما در مورد مسائل آموزشی دانشگاه همزبانیم. اما آنگاه که یکی از اعضای بسیج دانشجویی پشت آن تریبون رفت و اینگونه از سیاستهای آموزشی دانشگاه دفاع کرد و سنگ آنان را به سینه زد، دیگر به کل از این انسانها نا امید شدم. شاید تا امروز این گونه میپنداشتم که واقعا آنان در پی حقیقت اند و از روی نادانی است که سنگ مدیران حاکم را به سینه میزنند اما اکنون جای شکی برایم باقی نمانده که چیزی جز چاپلوسی در بین نیست. دفاع از رئیس دانشگاهی که حتی حاضر نیست حضور یک نفر نمایندۀ دانشجویان در شورای آموزشی دانشگاه تحمل کند و جلوی اینهمه اعتراض با بی احترامی تمام این خواستۀ کوچک دانشجویان را رد میکند و دلیل کارهای نکردۀ خود را بنحوی ترس از بالادستی ها اعلام میکند یا دفاع از معاونی که خود را پاسخگو به دانشجو نمیداند نه عقلانی است و نه شرعی. که البته عقل و شرع از هم جدا نیستند ولی در نظر آفایان … نمیدانم چه بگویم دیگر