ولایت فقیه

السلام
امروز پیش یکی از دوستان خود در دانشگاه امیرکبیر بودم . میگفت که چند هفته ای است که فردی برای آموزش مسائلی پیرامون ولایت فقیه به خوابگاه می آید و نکات بدیعی را گوشزد میکند. در یکی از جلسات ایشان صراحتا بیان کرده بودند که اگر کسی به ولایت شخص ولی فقیه (که امروز یعنی خود آقای خامنه ای) تقید نداشته باشد باید در نطفۀ او شک کرد!!!!!!!!! واقا نمیدانم که چه باید گفت ؟! مگر نه آنکه تا سال ۶۷ شخص دوم مملکت اقای منتظری ای بود که امروز شما هر ناروایی را در حق وی روا میدارید، اگر امام خمینی کمی زودتر از دنیا رفته بود شاید امروز همین آقای منتظری بر این مسند نشسته بود، کسی نیست که این سوال را بپرسد که در این شرایط شما چه بودید ، آیا آنگاه میبایست در …… .خدا عاقبتمان را بخیر کند