هفته دانشجو، روز دانشجو، ۱۶ آذر و ….

نمیدانم کدام یک را برای عنوان این پست انتخاب کنم. فرقی هم نمیکند. امروز برای اولین در یک جلسۀ پرسش و پاسخ دوستانه رئیس دانشگاه را دیدم . در اولین نگاه وی را جوانی کم تجربه و نامناسب برای این مسئولیت دیدم ، اما سعی کردم که این قضاوتهای زودهنگام کنار بگزارم و حرف او را بشنوم و آنگاه قضاوت کنم ، ضمن آنکه علت حضور من دراین جلسه قضاوت در مورد رئیس دانشگاه نبود….

جلسۀ گرمی بود که به همت دست اندر کاران یکی از نشریات دانشگاه منعقد شده بود ، اکثر اعضای هیات رئیسه دانشگاه حضور داشتند . اما صحنه ای که دور از انتظار هم نبود من را نگران کرد و آن صندلی های خالی در سالن بود ، برای من این نکته قابل هضم نبود که چرا باید روزی که در همۀ تاریخ ایران روز فریاد و دادخواهی و جنب و جوش دانشجویان بوده امروز اینگونه خلوت است و به غیر از کسانیکه همیشه در این مجالس جمع میشده اند کس دیگری آنجا نبود… اتفاقا این موضوع برای اولین با ر از طرف خود ریاست دانشگاه سوال شد تا دست را از پیش گرفته باشد و کسی هم این میان نبود که بگوید رفتار ناجوانمردانۀ شما و دوستانتان باعث این رخوت در دانشگاهها شده….

سخن از همه دری میرفت و از هر موضوعی سوال میشد

یکی از کمبود امکانات میگفت. دیگری از تبعیض رئیس دانشگاه میان ارگانهای دانشجویی شکایت میکرد و دیگری از نگاه یکسویه (تنها علمی) رئیس به دانشگاه مینالید و میگفت مگر دانشگاه همان دبیرستان است، آن یکی از تبعیض میان نشریات میگفت و نشریه معاونت فرهنگی را سخره میگرفت. یکی با آتش داغ برای سوال پرسیدن به پای تریبون آمد و حتی یک سوال هم نپرسید و فقط بر سر این و آن داد زد (البته نمیدانم چرا گروهی برای او دست میزدند فکر کنم آنها هم برای داد زدن آمده بودند)، … اما آنچه این میان برای من جالب بود جوابهای مربوط و نامربوط رئیس به سوالها بود ، وی ابتدا میگفت که من از جو خاموش سیاسی دانشگاه نگرانم و مایلم که فعالیت سیاسی دانشگاه و دانشجویان افزایش یابد اما نمیخواهم پای احزاب و برنامه ها و نظراتشان به دانشگاه باز شود میخواهم اتفاقات سیاسی تولید خود دانشجویان باشد ، او موافقت خود را با برگزاری نشستهای سیاسی ابراز کرد اما من نمی دانم که چرا کسی به او نمیگفت مگر میشود سیاسیون را به دانشگاه دعوت کرد ولی افکار احزاب به دانشگاه راه نیابد …. با او از تبعیض میان نشریات سخن میگفتند و او جواب میداد که بله باید بیشتر حواسمان را در این موارد جمع کنیم … جوابهای سربالا در برنامۀ کار ایشان بود البته جوابهای نامربوط نیز در این میان کم نبود… اما با همۀ تلخی های آن باز هم از سال گذشته که حتی مجوز تریبون آزاد هم نمیداند بهتر بود .