نماز وحدت

روز دوشنبه در دانشگاه نماز وحدت برگزار شد. این نماز که هنوز نمیدانم به نشانه وحدت میان چه کسانی بود در حالی در فضای باز دانشگاه و مقابل سردر انجام شد که مسجد خالی بود نمازگزاران به خارج از مسجد راهنمایی شده بودند. نتیجه ای که میتوان از این قضیه گرفت این بود که دیگر نمازهایی که در مسجد اقامه میشود برای وحدت نیست.
اما حال که سخن از وحدت رفت بد نیست که به نکته ای هم اشاره کنم . در خطبه های نماز جمعۀ این هفته رئیس شورای نگهبان از روزنامه های بسته شده سخن رانده بود. نمیدانم در مملکتی که در یک سال چندین روزنامه را تعطیل میکنند که هر کدام هوادارانی دارند چگونه میتوان وحدت حاصل کرد. اگر کسی سخن از وحدت میراند باید خود و دست نشانده های خود اسطورۀ عمل به این سخنان باشند.
قضاوت با خودتان