می اندیشم

دنیا، زندگی، زمان، گذشته، آینده، اکنون

می اندیشم که چند بار فرصت داریم.
می اندیشم که اکنون از دستمان رفت و تکرار ناممکن.
می اندیشم که چگونه این ساده از دست رفتن را احساس نمی کنیم.
چه تصمیمها که بی اندیشه ای در خور گرفته ایم و اکنون . . . . . تصمیمهایی که گوشه ای از عمر ما گذرانند و بازگشتی نیست آن را.
گویند شکست راه پیروزی آینده است. آیا می توان یک عمر را شکست خورد و دم آخر را پیروز ماند؟
و شکست چیست؟ پیروزی چیست؟ پاداش چیست؟ تلاش چیست؟ چون عاقبت مرگ است . . .