منشور اخلاقی

ریدم تو اون منشور اخلاقی ای که توش مایلی کهن میتونه به هر کی دلش خواست هر مزخرفی بگه و مربی باشه ولی نیکبخت باید بره دسته اول.

———–

پ ن :  من خایه مال نیک بخت نیستم.