مقامات بلندپایۀ کشوری یا متجاوزین نظامی


آنگاه که خبر آزادسازی نظامیان انگلیسی را شنیدم ، پی بردم که فرصت ۴۸ ساعته تونی بلر به ایران و ورود بالگردهای انگلیسی به حریم هوایی ایران تا چه میزان تاثیرگذار بوده و حاکمان را از وخیمتر شدن اوضاع ترسانده.

اما هنگامی که ملاقات احمدی نژاد را با این نظامیان دیدم احساس کردم که او در حال بدرقۀ یک مقام بلند پایۀ بین المللی است ، مخصوصا زمانیکه با تمام آنها خوش و بش میکرد. آیا این همان رئیس جمهوری است که دم از اقتدار میزد؟ اگر هم قرار بر بدرقه ای بود ، آیا این وظیفۀ رئیس جمهور (بلندترین مقام دولتی کشور) است که این کار را انجام دهد؟

جوابش با خودتان.