قوانین انتخابات

قوانین انتخابات magnify
دورد

هفتۀ قبل شنیدم مجلس طرح جدیدی را بتصویب رسانده که بر اساس آن در انتخابات ریاست جمهوری چسباندن پوستر ممنوع شده است. این حرکت از طرف مجلس برایم جالب بود. اما چه قدر بهتر بود که ما کارهای دیگرمان را هم در این قضیۀ انتخابات مانند کشورهای غربی و آمریکا میکردیم. مثلا در قوانین آمریکا داریم که کسی که برای ریاست جمهوری کاندیدا میشود باید حتما از طرف یک حذب معرفی شود و جالبتر و پرمعناتر آنکه کسی که برای ریاست جمهوری کاندیدا میشود حداقل باید در سه دورۀ مجلس در سه ایالت رای آورده باشد و وارد مجلس شده باشد. نه آنکه در کشوری مانند ایران یک نفر از شهرداری بلند شود و رئیس جمهور شود. امیدوارم روزی شاهد این باشیم که در کشور ما هم اینچنین قوانین عقلانی حکمفرما شوند