طول عمر انسان

سنکا – فیلسوف رومی – معتقد بود زندگی انسان به اندازه کاقی طولانی است. انسان چنانچه به طور موثر و مفید از وقتش استفاده کند ، طول عمرش آنقدر خواهد بود که بتواند به موفقیتهای برجسته ای دست پیدا کند. اما اگر عمر انسان در بطالت و بیمصرفی سپری شود و هیچ هدفی در زندگی نداشته باشد پس از گذشت چند صباحی متوجه خواهد شد که دیگر فرصتی برای تغییر مسیر باقی نمانده.سنکا معتقد بود که عمر انسان کوتاه نیست ، بلکه با اتلاف آن ، عمر خود را کوتاه میکنیم.

برگرفته از کتاب سنگفرش هر خیابان از طلاست . اثر”کیم وو چونگ” ، رئیس کارخانۀ دوو