صبر و طاقت

نهایت این داستان میخواهم بگویم چقدر صبر و طاقتم کم است. 🙂

صبر و طاقت هم دارای عواملی هستند که اگر از دستشان بدهی،‌ صبر هم از دست میرود.

امید

همیشه باید امید داشت.