شهرام جزایری

آیا شهرام جزایری فرار کرده است؟
آیا شهرام تا دیروز در زندان بوده است؟
برخی میگویند که شهرام در این مدت آزاد بوده و به علت آنکه حکم زندانی داشته از پرداختن وامهای بانکی ، جریمه های نقدی و اینگونه چیزها معاف بوده. دربارۀ دستگیری او نیز حرف و حدیث زیاد است