شرایط سخت

یک مثال از شرایط سخت اینه که شما قرار باشد در یک جشن موفقیت سازمانی شرکت کنی و تو تنها کسی باشی که خبر داری این سازمان ورشکست شده. واقعا در این شرایط باید چه کار کرد. یک چوب دو سر گه. یک اره دو طرفه که نه راه پس دارد و نه راه پیش و در کون فرو رفته.

همه باید گیر کنند تا بفهمند. وقتی که مدیر تدارک به شما زنگ میزند و میگوید کیک چند طبقه بخریم و مدیر مالی دارد آمار موفقیت را آماده میکند. چه میشود کرد.

من در این شرایط تصمیم میگیرم که منتظر یک معجزه باشم تا مداح نوحه سوزناک مرگ را

🙂