سیستم تهویه مطبوع

دیروز رفتم ساختمون روزنامه اطلاعات و کسی که باهاش قرار ملاقات داشتم یه کتابچه معرفی این روزنامه رو بهم داد. روی جلدش عکس ساختمون عظیم اطلاعات رو چاپ کرده بودن.

این دفترچه توی اتاق بود.

یکی از بچه ها برش داشت و نگاهی به عکس ساختمون انداخت بعد گفت:

-مجتبی!

-چیه؟

-این ساختمون تهویه مطبوعش چه جوری کار میکنه..؟!!!!!

 

من هنوز در تعجبم که این سوال از کجای ذهن این آدم درومد. وقتی ما زدیم زیر خنده خودش هم در تعجب این حرفی که زده بود غرق بود