سوالی که بر میگردد


خوب یادم می آید که در میان شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور مهرورزمان ، شعارهای نفتی فراوان بود، آوردن نفت سر سفره یا معرفی مافیای نفتی در ایران. با رای نیاوردن اولین وزیر پیشنهادی رئیس جمهور در مجلس مشخص شد که سیاستها وی حتی با شرکای انتخاباتی او نیز همسویی ندارد. آوردن نفت سر سفره بعد گذشت دو سال با بهانۀ بد بو بودن نفت روبرو شد، سخنی که سخنگوی دولت بر آن اصرار داشت و دارد.

امروز شاهد آنیم که شعار معرفی مافیای نفت نیز به سوالی تبدیل شده و به خود ملت برگشته. وزیر نفت در جمع خبرنگاران گفته که مافیای نفت را شما تحلیل کنید تا ما هم معنای آنرا بدانیم؟!!!! این سخن بر این نکته صحه میگذارد که از نظر دولت مافیای نفتی وجود ندارد. میخواهم به آقای وزیر بگویم ، شما بجای پرسیدن این سوال از خبرنگاران ، از خود و آقای رئیس جمهور بپرسید تا این مافیا را برایتان تحلیل کنند. البته میگویند دیوار هاشا بلند است! شاید آقای رئیس جمهور این گفتۀ خودشان را هاشا کنند، شاید هم بگویند که مافیای نفت خطرناکند ، بهتر است به آنها نزدیک نشویم. همانگونه که گفتند: نفت بوی بدی دارد و بهتر است سر سفره نیاید.