سهم ما از انرژی هسته ای ، اتوبوس رایگان !!!!!!!!!!!!


خیلی برایم جالب بود، آنگاه که شنیدم به مناسبت روز انرژی هسته ای بلیط اتوبوس و مترو رایگان شده، واقعا هم سهم این ملت زجر کشیده از این همه داد و بیداد چیزی بیشتر از این نخواهد بود . حتما دولتمردان توقع دارند که مردم با خود بگویند ببین هنوز که نه انرژی به بار است ، نه به دار ، اتوبوس رایگاه شد، تصور کنید آنگاه که به مرحلۀ بهره برداری برسد دیگر چه گلها چه گلی میشود؟!!!
تا کی میخواهیم اینگونه مردم را بدنبال خود بکشانیم؟! امروز اتوبوس را رایگان کردید فردا چه میکنید؟!