سرعت اینترنت

این سرعت اینترنت متاسفانه باعث شد من الان فراموش کنم دقیقا میخواستم در مورد چی بنویسم یا حرف بزنم یا چی! ولی خوب چیزی که مسلمه اینه که فراموش کردم. 
ولی باید باور کنم که باورهای من خیلیاشون اشتباهه ولی نمیتونم این رو درک کنم. یعنی من بالکل نمیتونم باور کنم که غیر از من چیز دیگه ای وجود داره و اگر غیر از من چیز دیگه ای وجود نداره چطور میشه که من به این نتیجه میرسم که دارم اشتباه میکنم. یعنی من دارم تغییر میکنم. بعد چی میشه که من تغییر میکنم ولی خودم متوجه این تغییر نمیشم ولی متوجه نتیجۀ تغییر میشم بعدم این تغییر یا نتیجشه که خود من رو اذیت میکنه.
جالبه