سالی که گذشت…

سال ۸۵ که گذشت، اما در این که چگونه گذشت و برای ما چه در بر داشت حرف و حدیث فراوان است. بعضیها ! این سال را بسیار موفقیت آمیز میدانند اما من آرزو میکنم که دیگر چنین سالی نداشته باشیم، در این سال یکبار نشد که در سخنان سران کشورهای دیگر سخنی نکو دربارۀ ایران بشنویم که این هم از برکات سیاستهای خارجۀ دولت مهروز جمهوری اسلامی است، ایرانی که تا سه سال پیش یکه تاز عرصۀ صلح و گفتگوی تمدنها بود چه شد که به یکباره تبدیل به تهدیدی برای امنیت جهانی شد، آیا این است معنی مهروزی !!!!
در سال گذشته ایران کنفرانسهای بین المللی فراوانی برگزار کرد که از دیدگاه خیلیها موفقیت آمیز بود، یک نمومۀ آن کنفرانس هولوکاست است . من واقعا هنوز نمیدانم که این واقعۀ تاریخی چرا تا این حد برای دولتمردان ما مهم شده است؟!!! نمیدانم از رد و تایید این واقعه چه چیز عاید ایران و یا اسلام میشود؟!! در سالهای پیش میگویند هیتلر نامی تعداد زیادی یهودی را در کوره سوزانده است ، اگر ما این واقعه را تایید کنیم که به نفع یهودیان کاری انجام داده ایم که نفعی برای ما ندارد و اگر هم که آنرا رد کنیم کمک به روشنتر کردن چهرۀ یک دیکتاتور کرده ایم که حتی در روابط ما با کشور آلمان هم هیچ تاثیری نخواهد داشت!! حال چه میشود که ما پرچمدار حرکتی میشویم که تنها اثر آن اتحاد جهانی برای تصویب قطعنامه ای علیه ایران است.
از دیگر دستاوردهای ما در این سال دستیابی یک دختر شانزده ساله به انرژی هسته ای در خانه است!!! من فکر میکنم این موفقیت از کشف دارو برای بیماران ایدزی هم بزرگتر است!!!!!! آخر تا چه حد میتوان با شعور مردم یک مملکت بازی کرد؟! میترسم فردا پسر بچه ای پیدا شود که در خانه کارخانۀ هواپیما سازی تاسیس کند.
خلاصه موفقیتهای پارسال امسال هم در پیش گرفته شده، علیرغم آمار وحشتناک از آثار زیانبار عدم تغییر ساعت رسمی کشور هنوز هم بر کار خود اصرار میورزند. البته به این مورد خلاصه نمیشود ، یکی از موفقیتها همانطورکه در بالا اشاره کرم صدور قطعنامه علیه ایران بود که در ادامۀ این موفقیت تا چند هفتۀ دیگر یک قطعنامۀ دیگر علیه ایران صادر خواهد شد. البته طبق گفتۀ رئیس جمهورمان این قطعنامه ها هیچ تاثیری در روابط و اقتصاد کشور ما ندارد؟!!
فکر کنم دلایل بالا برای موفق شمردن سال ۸۵ کافی باشد . امیدوارم سال ۸۶ هم سال موفقیت آمیزی باشد