سازمانهای غیردولتی

چند روز پیش که با جمعی جلسه ای داشتیم. من مقاله ای را در مورد ساختار انجمنهای غیردولتی آماده کرده بودم که در جلسه آنرا ارائه کردم. خالی از لطف ندیدم که ماحصل مطالعاتم را در اختیار شما نیز قرار دهم . امیدوارم برای کسانی که همچون من در حال تشکیل چنین انجمنهایی هستند مفید واقع شود.

سازمانهای غیر دولتی
با توجه به گسترش روز افزون سازمانهای غیردولتی در دنیا در این مقاله سعی شده که به تاریخچۀ پیدایش ، ضررت ، اهداف و دیگر موارد مربوط به سازمانهای غیردولتی پرداخته شود.
NGO (Non Governmental Organization)
این سازمانها گاهی با PO ( People Organization) نهادهای مردمی هم معنا میشوند.
از دیدگاه سازمان ملل هر گروه غیر انتفاعی داوطلبانه از شهروندان جهانی را یک NGO مینامند.
از ویژگیهای خاص این سازمانها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. متشکل از افرادی با انگیزۀ بالا برای فعالیتهای گروهی.
۲. اکثرا داوطلبانه
۳. اکثرا غیرانتفاعی (به دنبال سود نیستند)
۴. وجود اهداف ویژه

نقش سازمانهای غیردولتی .
اصلیترین وظیفۀ این سازمانها ایجاد پیوند بین مردم و دولت است که در ادامه به بسط این موضوع میپردازیم.
در جوامع امروزی بهترین راه برای پیشرفت بیشتر، جذب اکثریت استعدادهای مردم است. مشارکت در دنیای امروز به عنوان یک ضرورت تلقی میشود. سرمایه های ملی را میتوان به سه قسمت تقسیم کرد: ۱. منابع انسانی ۲. منابع فیزیکی ۳.منابع طبیعی . در کشورهای توسعه یافته تکیه اصلی بر روی منابع انسانی است. ضامن گسترش مشارکت در جامعه نیز قوت گرفتن عناصر ، آزادی، آگاهی و حرکت آگاهانه است. از فوائد شکل گیری مشارکتهای مردمی در جامعه نیز میتوان به از بین رفتن اختلافات قبیله ای ، ظهور استعدادها ، استفادۀ عادلانه از امکانات و ایجاد واسطه برای برقراری ارتباط با مردم (NGOها) اشاره کرد.
دیگر نقشهای NGO :
۱. ایجاد ارتباط منسجم بین مردم و دولت
۲. این سازمانها میتوانند بهترین مرجع برای دفاع از حقوق مردم باشند
۳. دفاع از انسانها در زمینۀ حقوق بشر
۴. حضور در عرصه های بین اللملی
۵. جذب کمکهای مردمی و بین المللی
۶. بالا بردن سطح توانمندی در شناخت و ارتباط درست با مسائل
۷. تقویت فرهنگ خوداشتغالی و خودباوری
۸. تاکید بر مردم سالاری
۹. تاثیر گذاری در حکومتها(آمریکای لاتین)
۱۰. جذب کمکهای اقتصادی برای کشور و کمک زیستی
۱۱. تاثیر گذاری در عقد پیمان نامه های بین المللی
• پیماننامۀ شکنجه و مجازات تحقیرآمیز
• پیماننامۀ حقوق کودک
۱۲. تشکیل کنگره های مشترک نمایندگان سازمانهای غیردولتی با سازمان ملل
• جلسۀ سران زمین
• کنفرانس زن در پکن

نقش سازمانها غیر دولتی در عرصه های ملی
۱. تحقیقات: انجام تحقیقات مربوط به اهداف سازمان، انتشار نتایج مربوط به این تحقیقات و ابلاغ راه حلها
۲. آموزش: بالابردن سطح آگاهی عمومی.
۳. بسیج عمومی: حضور در فعالیتهای همگانی ، امداد رسانیها و مشارکتها
۴. همگاری با ارگانهای دولتی

زمینه های موفقیت در سازمانها ی غیردولتی.
عناصر موفقیت یک سازمان را میتوان در سه مورد زیر خلاصه کرد:
۱. تامین ورودیهای نظاممند: در سازمانها با جذب منابع مالی میتوان کاگاههای آموزشی چه برای اعضا و چه برای عموم برگزار کرد.
۲. بالابردن بضاعت علمی و موضوعی: در سازمانها باید سعی در این باشد که طرحها و ایدههای جدید خلق شوند . به همین دلیل یکی از عناصر موفقیت ، توانمند سازی اعضا در طرح ایده، دورنسازی و اجرای این طرحها میباشد. به همین علت سازمانها نیازمند برنامه های مستمر آموزشی به میظور بالابردن سطح علمی اعضا میباشد.
۳. بالابردن توان ارتباطات.
• با مردم (مخاطبین)
• دولت
• سازمانهای غیر دولتی داخلی
• سازمانهای غیردولتی خارجی
• سازمان ملل

پیشنهادهای درون سازمانی
۱. بالابردن همکاریهای داد و ستدی ، شبکه ای با گروههای مشابه داخلی و بین المللی.
۲. کمکهای مردمی، فروش نشریه، جزوه و..
۳. انتشار نشریه ای برای آگاهی عموم از فعالیتهای سازمان
۴. برگزاری کارگاههای آموزشی در زمینههای مختلف برای عموم مردم
۵. ایجاد پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی
۶. به کارگیری خلاقیت جوانان در بالابردن سطح آگاهی عمومی

عوامل بازدارنده ایجاد NGO:
۱. نبودن تعریفی مناسب و مشترک از NGO. راه حل این مشکل آگاهی و اطلاع رسانی بنحوی که دولتمردان NGO را بازوی دولت بدانند.
۲. نبود خودباوری مردم نسبت به سازمانها
۳. نبود دسترسی به اطلاعات کافی برای مراحل کار

موانع موجود در سازمانهای غیردولتی
۱. ضعف مدیرتی
۲. کمبود اطلاعت درون سازمانی و برون سازمانی
۳. دور شدن از اهداف اصلی
۴. از دست دادن انگیزه بعلت عدم دسترسی به منابع مالی و غیر مالی
۵. بکار نگرفتن خلاقیت و نوآوری در ادارۀ سیستم.

NGOها در ایران
در جامعۀ امروزی ایران دیدگاه جوانان بسیار متفاوتتر گردیده و بدنبال پاسخگو برای سوالات خود از دولت و حکومت میباشند، این احساس نیاز روزافزون موجب تشکیل گروههایی هدفمند شده که زمینه ساز ایجاد NGO میباشد.
وجود NGO درجوامع باعث ارتباط حکومت با مردم شده و از سرریز شدن خواسته های مردم و انقباض و انبساطهای سریع اجتماعی که گاهی باعث فروپاشی حکومت میشوند جلوگیری میکند پس یک دولت هوشمند و آینده نگر باید بدنبال تقویت چنین گروههایی باشد تا تضعیف و جهت گیری در مقابل آنها و باید NGO ها را کمک خود در ارتباط با مردم عام ببیند.

مشکلات و کاستیها و مسائل درونی سازمانها ی غیردولتی ایران.
۱. منابع محدود مالی و مدیریتی
۲. ارتباط ناکافی با قشرهای مخاطب
۳. به کارگیری مدیریت ظاهرا دموکراتیک اما بر اساس مراتب که باعث انفعال اعضای ساده میشود
۴. نداشتن برنامه ریزی ها بلند مدت
۵. نبود دسترسی به اطلاعات
۶. نداشتن مرکز تجمع ثابت
۷. نبود ارتباط فعال بین سازمانهای غیر دولتی
۸. مشکل جذب نیروهای فعال و جوان

مشکلات و کاستیهای بیرونی NGO ها در ایران
۱. نبود درک کافی از نقش NGO
۲. شفاف نبودن قوانین مربوط به سازمانهای غیردولتی
۳. وجود مراکز ناهماهنگ دولت در برنامه های توسعه
۴. نقش غالب در برنامه های توسعه
۵. کمبود اطلاعات دولت و مردم دربارۀ NGO
۶. نداشتن کانونهای حمایت از NGOها

خطرهایی که فراروی تشکلهای NGO جوانان است:
۱. نگاه به این فعالیتها بعنوان شغلی درآمدزا
۲. عدم آشنایی با فرهنگ کارگروهی که باعث بوجود آمدن مشکلات تند درون گروهی میشود
۳. عدم وجود اهداف و وظایف مشخص و جایگزین شدن آنها با کلی گویی
۴. تلاش برای جلب کمکهای دولتی که کاملا مغایر با اهداف NGO میباشد.
۵. برخورد متفاوت دولت با این تشکلها به عنوان مثال در بانکها.

یک دیدگاه برای “سازمانهای غیردولتی”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.