زندان و زنده دان


انتخابات هیات برگزاری انتخابات انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت ، امروز با تشکیل مجمع عمومی برگزار شد. این انتخابات در حالی در دانشگاه ما برگزار میشد که شاید از جمعیت هفت هزار نفری دانشگاه حتی هفتصد نفر هم در سالن نبودند. شاید چند ساعت قبل از برگزاری همین انتخابات بود که مامورین انتظامات دانشگاه امیر کبیر در حال کتک زدن یکی از منتخبین شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک بودند! نمیدانم باید از خود بپرسم که چرا در مجمع عمومی کمتر از ده درصد دانشجویان شرکت کردند، یا باید بپرسم چرا همین ده درصد هم شرکت کردند. انجمنی که شاید بعد از برگزاری انتخابات قرار است منتخبین آن را بزنند و به زندان بیافکنند ، چه لزومی دارد که برای تشکیل آن تلاش کرد؟! به ناگاه سخنی به یادم میرسد ، جملاتی در زندگی انسان وجود دارند که گاهی تمام رشته های فکری او را عوض میکنند ، یادم آمد که چند سال پیش در مقاله ای خواندم که زندان همیشه زنده دان بوده است . شاید همین جمله قوت دل آنانی بوده که آمده اند .

میتوانید فیلم ضرب و شتم دانشجوی پلی تکنیکی را از اینجا ببینید.