دنبال دعوا میگردیم

چند روز پیش که آقای الهام وزیر و سخنگوی دولت مهرورز به دانشگاه ما آمده بود ، در همان شروع سخنرانی نکاتی نغز به زبان آورد. اول آنکه ایشان بعنوان یکی از مردان دوم دولت وسیله ای برای آگاهی از زمان بهمراه خود نداشت ، لاجرم مجبور شد که از مدعوین و دانشجویان زمان را جویا شود. دوم آنکه سوال خودش رو در مورد زمان اینجوری شروع کرد که من با خودم ساعت ندارم ، نه قدیم ، نه جدید! جالب است ! هنگامیکه از آقایان علت برپا کردن این دعواها بر سر ساعت رسمی کشور را جویا میشوی ، دلیل می آورند که میخواهیم مردم گیج نشوند. ولی زمانی که نوبت به خودشان میرسد انگار که تنشان برای دعوان مور مور میکنه. احساس میکنم در هر کاری که دولت به آن دست میزند دنبال دعوا میگرد نه خیر و صلاح مردم.

خدا عاقبتشان را بخیر کند