دلم میسوزد

دلم برای خیلی چیزها میسوزد
اما امروز دلم برای دختران میسوزد. دخترانی که آنچنان بازیچه هوس دیگران شده اند که دیگر باور خوبی برایشان سخت است. باور که نه. حتی دیگر تن به بدیها داده اند و خود عامل بدی ها شده اند برای اینکه بتوانند خودشان را نشان دهند. لعنت به ابن مدرنیته ای ته از وارد زندگی مردم شده است. اول بدیهایش را آورده و حالا نمی تواند خوبی هایش را هم نشان دهد.
دلم برای خودمان میسوزد.