درست زندگی کن، درست بیاندیش

زندگی یعنی شنا کردن در دریای تردید. زندگی یعنی دل بستن به چیزهایی که شاید نیست. زندگی یعنی آنی هست، آن دیگر نیست، زندگی یعنی ناپایداری یعنی . . . .
زندگی یعنی تجربه، تجربه یعنی آزمودن نادانسته ها، نادانسته چیزی است که با تجربه هم دانسته نمی شود اما دل خوشکنکی است این تجربه.
زندگی چیست؟ خوردن و خوابیدن و سخن گفتن و فکر کردن و ساختن و خراب کردن و خندیدن و خنداندن و گریستن و گریاندن. لذت بردن، سختی کشیدن، اخم کردن، تلخ شدن ، شاد شدن، غمگین شدن . . . .
این همه برای چیست؟
چه کسی راست میگوید؟ حق با کیست؟ برنده چه کسی است؟ میدان مسابقه کجاست. ما کجاییم به کجا میرویم. ثانیه ای دیگر چه خواهد شد. خدای من خدای تو. بهشت من، جهنم تو. حوری و گناه و ثواب و نهر روان و سایه درختان، شهد و عسل و نکیر و منکر و آتش و آهن مذاب. فرشته و آدم و ابلیس و پیغمبر و کافر و مسلمان . اسلام و محمد و بودا و اگ و مسیح و یهود و ابراهیم و سوسیالیسم و لیبتراز راستراریسم و . . . . ایرانی و فارسی و عربی و اروپایی و شرقی و غربی و افغانی و بهایی و یهودی و . . . . خود کرده را تدبیر نیست.
زندگی یعنی آموختن از گذشته و یافتن راه آینده. زندگی یعنی دریای طوفانی . آینده چیست و گذشته کدام است. دیروز، روزی فردا شد و فردا روزی امروز میشود و روز دیگر فردا. پارسال کی امسال شد؟! ماهی دیگر امسال میشود پارسال. اکنون، تمام شد و به گذشته پیوست. چه اصالتی است زمان را. آن چیست که میگذرد، اکنون من همانم که اکنون. ساعت اتاقمان هفته ای است که عوض نشده. زمان چیست؟ چرا زندگی در زمان جاریست. اگر زمان بایستد آیا ما را زندگی ای نیست.
زندگی یعنی اکنون. اکنون یعنی همیشه. اکنون نمی گنجد در زمان. همیشه اکنون است و همیشه اکنون. مگر ساعت ۲ و ۵۶ دقیقه صبح روز جمعه ۷ استفند هشتاد و هفت اکنون نیست. پس چرا اکنون ۲ و ۵۷ شد؟ ما در این زندان زمان گیر کرده ایم و می پنداریم در زمان رهاییم. دیروز تو اکنون است و اکنون تو گذشت.
همه چیز آن است که می اندیشی. آنچه را که می اندیشی می بینی. و می شنوی آنچه را که می اندیشی.آنچه را که می اندیشی داری و نداری آنچه را نمی توانی به آن بیاندیشی و باور کنی.
باور کن که چیزی نمیدانی و آنچه که میگویند نادرست است. تو را چه چیز باقی می ماند جز خودت که می دانی هستی. پس همه چیز تو هستی و یا هیچ چیز دیگری نیست. پس زندگی یعنی من و من یعنی زندگی. زندگی یعنی همیشه. آنچه میپنداری هست، هست و دیگر چیزی نیست، پس همه چیز، آن است که می اندیشی. درست زندگی کن، درست بیاندیش.