درد بی نام

نمیدانم اسم این دردی که دارم چیست. اصلا اینکه درد هست یا نه؟ یا اینکه اصلا به چه چیزی باید بگوییم درد.. خلاصه اینکه دردی داریم بی نام

شرح درد
تحمل انتظار ندارم. البته باید وارد مصادیق بشیم تا منظور بنده رو از انتظار متوجه بشین. مثال واضح این مورد وقتیست که بنده میخواهم به جایی بروم. در این حالت من پیاده رفتن را به اینکه سوار اتهبوس یا تاکسی ای بشوم که بخواهد حتی برای یک دقیقه ایستاده باشد ترجیح می دهم. چون در هنگام پیاده روی همیشه حس من این است که در حال حرکتم در صرتیکه امکان دارد با این پیاده روی حتی دیرتر به مقصد برسم. 
اصلن مترو را هم نمی توانم تحمل کنم چون باید منتظر رسیدن مترو باشم. 
واقعا از خودم ناراحتم که این مسائل را اینجا می گویم. اما با تقریب خوبی نیاز به دکتر دارم
ممنونم