خلیفۀ چه کسی؟


یکی از آیات قرآن که معنای آن برای من جای سوال دارد، آیه ای است که خداوند در آن میفرماید ما انسان را در زمین خلیفه قرار میدهیم . نکته اینجاست که در هیچ جای این آیه اشاره نشده که انسان در زمین خلیفۀ خداوند است. نمیدانم استدلال اکثر مفسرین چه بوده که انسان را جانشین خداوند در زمین دانسته اند. مگر نه آنکه ادعای خدا بودن و حتی تفکر آن برای یک مسلمان در حکم کفر به خداوند است.

بنده در این مورد اعتقاد دارم(هر چند که در این مقال هیچ جایی برای اظهار نظر خود نمیدانم) که قبل از انسان نیز نسلی شبیه به انسان روی زمین بوده که سابقۀ خونریزی و جنگ افروزی شدید داشته که فرشتگان نیز بر آن واقف بوده اند ، و خداوند، انسان را جانشین و خلیفۀ این موجودات در زمین قرار میدهد.