خاتمی و دو خرداد

یادش بخیر آن روز (چهار خرداد ۷۶) که تیتر روزنامۀ همشهری شد:

خاتمی ۲۰۰۰۰۰۰۰

آنروز که میرحسین موسوی عدم شرکت خود در انتخابات را اعلام کرد، محافظه کاران خود را پیروز میدان دانستند، ناطق نوری رئیس مجلس بود و شناختۀ مردم. یاد آن روز بخیر که مهندس باهنر و ناطق نوری از حضور محمد خاتمی در استقبال کردند زیرا میپنداشتند که حالا در یک انتخابات رقابتی پیروز میشوند. با خود میگفتند خاتمی را که کسی نمیشناسد ، دانشمندی که در این سالها در گوشۀ کتابخانۀ ملی بوده. اما گویی این مرد مهرۀ مار دارد، در دل پیر و جوان جای گرفت.

دوم خرداد ۷۶ را میتوان از بزرگترین روزهای تاریخ ایران دانست و نمیتوان از میان سیاستمداران داخلی کسی را پیدا کرد که بر این حقیقت صحه نگذارد ! دوم خرداد ۷۶ ، پیش از هر چیز ذهن همگان را بسمت یک نفر میکشاند ، آری سید محمد خاتمی . براستی که امروز میتوان او را رهبر همه اصلاح طلبان داخلی دانست، شخصی که بزرگترین مشکلات داخلی را تحمل کرد و خنده را فراموش نکرد. نمیخواهم از این کار وی دفاع کنم، زیرا سکوت همیشه خوب نیست ، شاید کمترین توقع اصلاحطلبان از او سکوت نکردن در برابر این مشکلات بود، اما همین که کسی بتواند این همه صبر و حوصله در برابر دسته ای بی انصاف داشته باشد ، قابل تقدیر است. پایداری وی در برابر این گروه به مدت هشت سال و پیگیری اهداف اصلاحطلبانۀ خویش ، فصلی جدید را در تاریخ ایران بوجود آورد.

امروز نیز رای و نظر او برای جهانیان و ایرانیان بسیار تاثیرگذار است، سفرهای متعدد وی به اقصی نقاط جهان تنها حرکات صلح جویانه از طرف ایران به حساب می آید.

امیدوارم که بیش از پیش قدر این رهبر مسلم اصلاحات را بدانیم.