حکومت قداره کشان


امروز که با دوستان به دربند رفته بودیم. خوب که یه جا ساکن شدیم و بساط رو پهن کردیم، سه نفر چوب بدست اومدن و داد سخن برآوردن که اینجا که نشستین ملک شخصیه و باید برین بیرون. جالبکه برای این حرفشون هیچ مدرکی هم داشتن، ولی خوب همین که یکی از جوانانی که اونجا بود بهشون یکم گیر داد چنان با چوب به کمر این بنده خدا کوبیدن که ما هم حساب کار خودمون رو کردیم و فلنگ و بستیم.

مملکتی که توی اون چماق به دستا حرفشون برو داره و تا تو هم مثل همونا چماق بدست نگیری کارت پیش نمیره رو چیکارش میشه کرد؟

جوابش رو من نمیدونم. با خودتون