حکایت

شخصی با دوستی گفت: پنجاه من گندم داشتم ، تا مرا خبر شد موشان تمام خورده بودند. او گفت: من نیز پنجاه من گندم داشتم، تا موشان را خبر شد من تمام خورده بودم.

رسالۀ دلگشای عبید زاکانی