حالۀ نور و نور خدایی

داستان حالۀ نور که یادتان هست. اخیرا آقای مصباح یزدی در بیانی نزدیک فرموده اند که دانشجویی به ما گفت که در شما نور خدایی دیده ام و میخواست دست ما را ببوسد.

تعابیر چقدر نزدیک هستند . استاد و شاگرد!

قضاوت با خودتان

متن کامل رو اینجا بخونین.