ترس

امروز شنیدم که یکی از دختران دانشگاه در برنامه کوه نوردی به این علت که سنگی از بالا به سرش خورده، فوت کرده.

یاد تمام بارهایی افتادم که با بچه ها رفتیم کوه. این اتفاق امکان داشت برای ما هم بیافته.

یاد چند باری افتادم که من کوه بودم و سنگ از بالا اومد و به من نخورد.

چه قدر مرگ نزدیکه.

اصلا همه جا هست