ترس از سر ضعف


همیشه در جدالهای بحث انتخابات این صحبت از طرف کسانی که مخالف انتخابات آزاد و بدون سانسور در زمینۀ کسانی که نامزد میشوند، بیان میشود که شاید گروهی خواستند با منحرف کردن اذهان عمومی و بعد از آن بقدرت رسیدن ، نظام را بر اندازند و آنرا نابود کنند ، پس ما نیز باید برای جلوگیری از این عمل فیلتری برای نامزدها قرار دهیم. کسی نمیگوید که اگر پایگاه شما و حکومت شما آنقدر ضعیف است و تا این اندازه در میان مردم مقبولیت ندارید که گروهی به این راحتی بتوانند زمام امور در دست بگیرد همان به که آنان این کار را انجام دهند. متاسفانه هنگامی این سخن بیان میشود که انسان از موضع خود احساس ضعف کند و در این هنگام است که برای بقای خود سعی در جلوگیری از فعالیتهای دیگران میکند. در جامعه ای آزاد که هر گروهی بتواند سخن خود را با رسانه های آزادی که در دست دارد به گوش مردم برساند هیچگاه چنین خطراتی دامنگیر حکومت نخواهد شد.

امیدوارم که سر عقل بیایند