برکت یا حماقت


همانطور که میدانید رئیس جمهور کشورمان چند روز پیش بکرمان رفته بود. در سفر به یکی از شهرستانها با شنیدن و دیدن اعتراضات مردم نسبت به فرماندار شهر پس از بازگشب بتهران سریعا فرمان عزل وی صادر شد. اولین نکته ای که بعد از شنیدن این خبر بذهن خیلیها میرسد ، مردمی بودن و عادل بودن این رئیس جمهور است. اما نکتۀ قابل تامل آنجاست که چه کسی باید خسارت دو سال فرماندار بودن این شخص را بدهد ، آیا واقعا یک رئیس جمهور خوب کسی است که پس از شنیدن اعتراضات مردمی رئیسان را از صندلی قدرت پایین بکشد یا آنکه همان روز نخستین کسانی را انتخاب کند که سخن و درد دل مردم را بدانند و کار را بجایی نکشانند که مردم دادشان درآید. کسی که خود را از مردم میداند و شعارهای آنچنانی میدهد ، دست نشانده های او نیز باید مردمی و درد مردم چشیده باشند. پس این نه نشانۀ برکت سفر رئیس جمهور به یک شهر است که نشانۀ حماقت وی است.