بد حجابی

سوال مطرح شده این است که آیا میتوان با زور حجاب را رایج کرد؟

با نگاه کردن به تاریخ ایران جواب دادن به این سوال بسیار ساده میشود. آری! اگر به جامعۀ ایران قبل از اجرای طرح کشف حجاب رضاخانی را مورد بررسی قرار دهید. به آسانی پی خواهید برد که هیچ گونه اثری از بیحجابی یا بد در جامعۀ سنتی ایران دیده نمیشد. اما توجه کنید که چگونه با اجرای یک طرح حکومتی و توسل به زور ، جامعۀ ایران به چه سمتی حرکت کرد. پس در این قضیه نباید شک کرد که با زور میتوان سطح جامعه(توجه کنید که منظور فضای عمومی است) را از بیحجابی خالی کرد. اما یک نکته در این میان قابل توجه است که علت پذیرش سادۀ این کشف حجاب توسط زنان ایرانی چه بود؟ در سالهای قبل و در سالهای شروع این طرح با ورود اندیشۀ غربی مبنی بر روشن فکر بودن ( و دیگر اصطلاحاتی که خودتان میدانید ) کسانیکه آن شکل لباس پوشیدن را برای خود انتخاب میکردند ، احساس فخر و خودبزرگ بینی داشتند و این مایۀ ترغیب گروهی به این نوع پوشش بود. ضمن اینکه این دیدگاه ( روشن فکر بودن کسانیکه این نوع لباس پوشیدن را دارند) هنوز در جامعۀ ما وجود دارد.

پس تنها در پشت صحنۀ زور و خشونت ، یک فرایند عقیدتی نیز در حال اجرا بود که این شکل پوشش را مثبت جلوه میداد، از این موارد میتوان نتیجه گرفت که اگر حکومت بدنبال اثردهی چنین طرحی است باید ورای حرکاتی که با زور و اجبار در حال پیگیری است راهکارهایی را در جامعه پیاده کند که اندیشۀ زنان در جامعه به این سمت سوق پیدا کند که داشتن این نوع پوشش اسلامی و کامل نشانۀ شخصیت برای آنان است.

بر گرفته از مقالۀ آسمان سیاه از دکتر داریوش سجادی.