باز هم تناقض


این روزها آمریکا و انگلیس در حالی داد سخن برآورده اند که نظامیان متجاوز انگلیسی در ایران مورد شکنجه قرار گرفته اند که نشانه ها موید همین حرکات توسط خود ایشان است.آثار شکنجه بر روی بدن دیپلمات ایرانی ای که چند روز پیش از دست نظامیان آمریکایی در عراق رها شد نشان دهندۀ این سیایت متناقض ابرقدرتهاست. جهانیان تا کی میتوانند در برابر این حرکات ساکت بنشینند؟!