انواع دینداری

بطور کلی دارای سه نوع دینداری میباشیم:

· دینداری معیشت اندیش یا مصلحت اندیش

· دینداری معرفت اندیش

· دینداری تجربت اندیش

در دینداری معیشت اندیش دین را برای دنیا و گاهی هم برای آخرت میخواهند. یعنی دین برای اهداف مشروع البته گاهی هم نامشروع. مهمترین شاخصۀ آن تقلیدی بودن آن است، رازآلود است و اسطوره ای. امام حسین در آن مایۀ شفا پیدا کردن است، حسین یک اسطوره است. ویل دورانت: دین هرچه اسطوره ای تر باشد دین تر است. البته این شاخصۀ دین معیشت اندیش است. روحانی متعلق به این دین است، مردم توده وار به آن گردن مینهند، مقلدانه آن را میپذیرند. خدای این دین خدای آمر و ناهی است، بکن ، نکن، ثواب ، عقاب. دست آورد روحانیت این دین فقه است.

دینداری معرفت اندیش اسطوره زدا ، محققانه و بی روحانی است. تقلید در این دین راهی ندارد. عنصر تاریخ و تاریخ شناسی در آن بسیار قدرتمند است.

دینداری تجربت اندیش ، یک دینداری کشفی ، درونی ، قدسی ، سری و ماورایی است، خداوند در آن معشوق است و به صفت یک محبوب نازنین جلوه میکند. بنا به گفتۀ حسین منصور حلاج، معشوق (منظور خداست) همه ناز است نه راز.

معشوق همه ناز است نه راز

یک دیدگاه برای “انواع دینداری”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.