انتخابات انتصابی


روزهای داغ انتخابات در دانشگاهها در حال سپری شدن است ، انتخابات شورای صنفیکه الحق و الانصاف نمایانگر یک انتخابات آزاد است به پایان رسید ، این انتخابات که کاملا توسط دانشجویان انجام میپذیرد از پرشورترین انتخابات دانشگاههاست.

اما در این میان یک انتخابات دیگر نیز در شرف برگزاری است. انتخابات انجمن علمی، انجمن علمی ای که در دولت جدید بسیار مورد توجه قرار گرفته و از نظر مالی نیز از بودجۀ بسیار عالی برخوردار است، میگویند که بودجۀ این انجمن از طرف وزارتخانه سه برابر شده ، حال بماند که دانشگاه خود چه کمکهای به این انجمن میکند، همۀ این توجهات فراوان باعث شده که بسیاری از دانشجویان بدلایلی که مایل نیستم از آنها نام ببرم به انجمنهای علمی روی بیاورند. در این میان نحوۀ برگزای جذاب و بدیع این انتخابات از همان روز اول نظر همگان را بخود جلب کرد .

یک ماه قبل از انتخابات سخن از آن بود که دانشگاه تصمیم دارد اعضای انجمنهای علمی را برای یک سال دیگر ابقا کند ، هرکس که این سخن را میشنید ، با تعجب فراوان از مغایر بودن این عمل با آیین نامه سخن میگفت اما در این میان یکی از دوستان سخنی حکیمانه گفت . “دکتر چلداوی (معاونت دانشجویی) خود قانون است”. خلاصه حرف و حدیثها فراوان بود، تا بدانجا که خبر رسید که از هر انجمن دو نفر با حفظ سمت ابقا خواهند شد. هنوز نمیدانم که این چنین قانونی را از کجای آیین نامه بیرون کشیده اند ، شاید او راست میگفت! از این نیز بگذریم ، زمان نام نویسی برای انجمنهای علمی که یک هفته بود در دانشکدۀ ما حتی یک مکتوب کوچک نیز روی برد نرفت که بیانگر زمان نامنویسی باشد، در نتیجه تنها نزدیکان به اعضای انجمنهای علمی در این نامنویسی شرکت کردند ، توجه دارید که در تمامی مراحل این انتخابات آزادی موج میزند. از این قضیه نیز بگذریم ، مسئله زمان شمارش آراست. حضور در حوزۀ شمارش آرای شورای صنفی برای عموم آزاد است ، حال آنکه در انتخابات انجمنهای علمی صندوق که ساختمان معاونت دانشجویی برده میشوند و پشت درهای بسته به شمارش آرا میپردازند. خدا میداند که آنجا چه خبر است و چقدر قانون آنجا درست میشود و آرا بدلخواه مدیران تنظیم میشود. حرف دلم را بگویم ، بنظر من آنجاست که منتخبین را انتخابت میکنند!!! بهتر بگویم انتصاب میکنند.