اصل میمون صد به ی

گویند روزی در جزیره ای دیده شد که یک میمون بر خلاف دیگران نارگیل خود را بشکلی خاص در آب شسته و سپس میخورد ، پس گذشت مدتی متوجه شدند که هر روز تعداد میمونهایی که این کار را انجام میدهند در حال افزایش است، تا اینکه روزی فرا رسید که تمام میمونهای آن جزیره همین کار را میکردند.

از روی این اتفاق یک پدیدۀ اجتماعی را توضیح میدهند ، طبق این اصل میگویند این رفتار شماست که میتواند رفتار تمامجامعه را مورد تاثیر خود قرار دهد ، فرض کنید روزی شما از دست خانوادۀ خود عصبانی شده اید و بیرون در حال رانندگی هستید در همین حین ماشینی جلوی شما میپیچد و شما هم با عصبانیت با او برخورد میکنید و او را نیز عصبانی میکنید این چرخه میتواند باعث شیوع عصباینت و نگرانی در جامعه شود . طبق این اصل به شما آموخته میشود که هر حرکتی که شما در جامعه انجام میدهید، خوب یا بد ، آغازگر رفتاری مشابه در جامعه است، پس چه بهتر که همیشه آغازگر حرکاتی شاد و پرانرژی باشیم.