از معلم شهید

وهر چه میخواهی گریه کن ، برسربزن، غش کن، هو بکش و عشق بورز بی اندکی شناخت، حسین را فرشته کن ، خدایش کن نمیتواند ذره ای در زندگیت نقشی داشته باشد. فقط نشناسش که شناختش مسئولیت آور است که چنین است که شناخت حسین جرم است