از اقبال لاهوری

اسلام وفاداری نسبت به خدا را خواستار است نه وفاواداری نسبت به حکومت استبدادی را[…] اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده است باید در زندگی خود مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند.

محمد اقبال لاهوری