اخوان

پدر بزرگ شدم، دخترم پسر زایید
به او تبریک گفتم ، که این بباید گفت
زنم که مادر بزرگ شده بود نوه را
ببر گرفت
بوسید و از خنده شکفت
شب که شد پیش خود گفتم ای خدا
زنم : چه گفتی
پرسید و پاسخی نشنفت
پدر بزرگ شدن خود بخود ندارد عیب
ولی چگونه در بر مادربزرگ باید خفت