آلبوم ساز خاموش

آلبوم جدید محمد رضا شجریان را اینجا دانلود کنید. البته عرض کنم اگر عذاب وجدان دارین میتونین برین بخرین.

۱-پیش درآمد دشتی(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/01-PishDaramadDashti.wma)

۲-تار و کمانچه(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/02-Taar-oKamaanche.wma)

۳-ساز و آواز دشتی(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/03-Saaz-oAvaz-eDashti.wma)

۴- تصنیف دشتی”مرا رها کن”(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/04-Tasnif-eDashtiMaraRahaKon.wma)

۵-تار(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/05-Taar.wma)

۶-آواز خسرو و شیرین(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/06-Avaz-eKhosro-oShirin.wma)

۷-ساز و آواز دشتی(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/07-Saz-oAvaz-eDashti.wma)

۸-تصنیف “ساز خاموش”(http://eslami00mojtaba.googlepages.com/08-Tasnif-eSaz-eKhamoush.wma