مردم

تا وقتی مردمی هستند که بابت اینها پول میدن، چرا باید یه گروهی فقیر باشن؟

DSC00804