جلو عقب

راه رفتن در سمت مخالف حرکت متروی در حال حرکت خیلی جالبه!

در حالیکه داری به جلو میری، فکر میکنی داری عقبکی میری.

اولین راه

در مواقعی که باید تصمیم گرفت، شاید اولین تصمیم که به نظر میرسد اشتباه نباشد. اما یادمان باشد که این تصمیم به ذهن هر خری میرسد. اگر میخواهیم نتیجۀ خودمان را بگیریم باید دنبال راههای تازه گشت.