عدالت؟

آیا عدالت بهترین هدف و مناسبترین آروزییه که میشه داشت؟ فکر میکنم کافی نیست و وقوعش راضی کننده نیست.